O czym powinno się pamiętać pisząc biznes plan?

Biznes plan Poznań jest z pewnością dokumentem, który warto opracowywać i to niezależnie od tego, czy zamierza się dopiero otworzyć swoją firmę, czy też działa ona już na rynku od wielu lat.

Biznes plan Poznań jest z pewnością dokumentem, który warto opracowywać i to niezależnie od tego, czy zamierza się dopiero otworzyć swoją firmę, czy też działa ona już na rynku od wielu lat
Autor zdjęcia: Scott Beale

Biznes plan jest dokumentem, przy opracowywaniu, którego należy jednak przestrzegać pewnych, ściśle określonych zasad. Wymogi te dotyczą przede wszystkim:

  • zachowania struktury dokumentu,
  • przejrzystości i czytelności zawartych informacji,
  • długości,
  • wykorzystywanego do pisania języka (nie powinno się używać ściśle specjalistycznego języka, chyba, że dokument ten przeznaczony jest do własnego użytku).

Wymóg zachowania odpowiedniej struktury

Bardzo istotnym jest zachowanie odpowiedniej struktury biznes planu, choć warto zdawać sobie sprawę z tego, że struktura ta jest kwestią całkowicie umowną. Wynika ona przede wszystkim z potrzeby zapisania pewnych informacji. Struktura biznes planu musi zapewniać z jednej strony łatwy dostęp do informacji podczas realizacji danego przedsięwzięcia, a z drugiej, powinna być na tyle elastyczna, by możliwe było rozbudowywanie go w trakcie realizacji zapisanych w nim zamierzeń i zmieniających się okoliczności.

Przystępując do pisania biznes planu, warto podejść do tego, że nie należy opracowywać go, jako całości, zdecydowanie wygodniej jest jego strukturę rozbić na poszczególne części. Najkorzystniej zrobić to rozbijając główne rozdziały nawet na osobne podrozdziały, które w momencie zakończenia tworzenia dokumentu, można łatwo scalić i wydrukować. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy także w takiej sytuacji zdecydowanie łatwiejszy dostęp do informacji, które chcemy zmodyfikować, lub też, do których chcemy dotrzeć.

Zasada zachowania przejrzystości i czytelności

Zasada zachowania przejrzystości i czytelności dokumentu jest bezpośrednio związana z zasadą zachowania odpowiedniej struktury. Biorąc pod uwagę fakt, że biznes plan Poznań jest przede wszystkim dokumentem, na podstawie, którego podejmowane są bardzo istotne decyzje ekonomiczne i organizacyjne, to powinien być on możliwie jak najbardziej przejrzysty, a więc jasno i czytelnie prezentować różne dane, wraz z płynącymi z nich wnioskami.

Uzyskać to można tylko, jeśli przy przygotowywaniu biznes planu przestrzegać będziemy zasady, by dążyć do:

  • możliwie jak najbardziej syntetycznego ujmowania w opracowaniu tym poszczególnych, istotnych danych,
  • prezentowania części opisowych w możliwie jak najbardziej przejrzystej formie,
  • stosowania tam gdzie to tylko możliwe różnego rodzaju tabel, schematów, wykresów, diagramów, itd.
  • przedstawiania przyjętych założeń wykorzystywanych w obliczeniach,
  • formułowania jednoznacznych, potwierdzonych analizami wniosków końcowych.

Optymalna objętość

Wielkość biznes planu powinna być dostosowana zwłaszcza do jego przeznaczenia i wagi decyzji, które mają być na podstawie opracowań i analiz w nim zawartych podjęte. Z jednej strony, więc biznes plan nie może być zbyt rozbudowany – to, bowiem rodzi trudności związane z czytelnością informacji, ale również nie może też być zbyt powierzchowny i lakoniczny – bowiem nie wyczerpie tematu poruszanych zagadnień w wystarczającym stopniu.

Język

Niezależnie od tego, jak bardzo skomplikowanych technicznie zagadnień biznes plan dotyczy, ważne jest, by opracowywać go w czytelnym dla osób postronnych języku. Naturalnie, zdarzyć może się tak, że pewnych pojęć nie da się w ten sposób przedstawić, wówczas konieczne jest jednak zastosowanie wytłumaczeń, przypisów, etc.

Odstępstwo od tej zasady dotyczy sytuacji, w której biznes plan opracowywany jest na własne cele przez przedsiębiorcę. Wówczas, na własny użytek może on przygotowywać go w uproszczonej formie i skróconej treści. Dopuszczalne wtedy jest także używanie fachowego języka i pewnych skrótów myślowych czytelnych dla pracowników danej organizacji.